شعر فارسي
   
   
   
   
   
 

كشتار

قاسم حداد: ترجمه محمد الامين

ميان قاتلاني راه افتاده ام
كه كشته ها را در خاكستر شب مي شمارند
خدا را ستايش
وگناه ادميان را سرزنش مي كنند
دروازه ابجديت را مي گشايند
ونامها را چونان زخمهاي جنازه اي
كه مردم را سر به نيست ميكند
تهجي مي كنند.

دسته اي
شماره ها را برنعش قربانيان مي گذاشتند
دسته اي
براي محكوم كردن مرگ
كشته ها را تاييد كرند
وگروهي
غوطه ور
در غفلتي سنگين.

***